بیمه مسئولیت

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
بیمه مسئولیت

 بیمه مسئولیت

 در بیمه مسئولیت،در واقع مسئولیت مدنی شخص در مقابل اشخاص ثالث و یا پرسنل تحت پوشش قرار می گیرد، در این بیمه نامه اشخاص می‌توانند متناسب با حرفه و شغل خود مسئولیت خود را تحت پوشش قرار دهد

Liability Insurance

تماس تلفنی