تماس برای مشاوره رایگان
88505454

 • قوانین بیمه عمر ایران - مان

  قوانین بیمه عمر مان بیمه ایران 

  قانون بیمه عمر مان

   

  بیمه گر: شرکت دولتی بیمه ایران می باشد که بیمه نامه را صادر و در ازاء انجام تعهدات بیمه‌گذار، تعهدات خود را طبق شرایط  مندرج در بیمه نامه انجام می دهد.

  بیمه گذار: شخص حقیقی یا حقوقی است که قرارداد بیمـه را با بیمه گر منعقد و پرداخت حق بیمه را تعهد می نماید . بیمه‌گذار و بیمه شده ممکن است یک نفر باشند. چنانچه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه شده ضروری است و امضاي وي در فرم پيشنهاد به عنـوان رضايت كتبي تلقي مي‌شود. در مواردی که بیمه شده اهلیت قانونی نداشته باشد اظهارات کتبی ولی یا قیم او قابل استناد خواهد بود

  بیمه شده : شخص حقیقی است که فوت یا حیات او موضوع بیمه بوده و سن، وضعیت سلامت و نوع فعالیت وی اساس محاسبه حق بیمه، ذخیره ریاضی و صدور بیمه نامه می باشد.

  حق بیمه : وجهی است که بیمه گذار پرداخت آن را طبق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه تعهد نموده است.

  موضوع بیمه : عبارت است از تعهد بیمه گر به پرداخت سرمایه فوت و ذخیره ریاضی در صورت فوت بیمه شده در طول اعتبار بیمه نامه یا پرداخت ذخیره ریاضی در صورت حیات بیمه شدهدر پایان اعتبار بیمه نامه در ازاء انجام تعهدات بیمه گذار.

  مدت بیمه :  مدت زمانی است که از ساعت 24 تاریخ شروع بیمه نامه آغاز و خاتمه آن در ساعت 24 تاریخ انقضا بیمه نامه می باشد.

  قوانین شرایط عمومی بیمه عمر

   

  استفاده کننده(گان) : شخص حقیقی یا حقوقی است که توسط بیمه گذار تعیین و قرارداد بیمه به نفع او منعقد می گردد.در صورتیکه بیمه گذار و بیمه شده شخص واحدی نباشند، رضایت کتبی بیمه شده جهت تعیین یا تغيير استفاده کننده ضروریاست و امضای وی در فرم پیشنهاد یا فرم درخواست تغییر استفاده کننده به عنوان رضایت کتبی تلقی می شود.استفاده کننده ممکن است بیش از یک نفر باشد که در اینصورت می بایست توسط بیمه گذار در فرم پیشنهاد سهم و اولویت هر کدام مشخص شود.

  تبصره : در صورت عدم تعيين استفاده كننده در بيمه نامه، در صورت فوت بيمه شده، منافع بيمه نامه به وراث قانوني بيمه شده پرداخت خواهد شد .

  سرمایه فوت: مبلغی است که بیمه گر متعهد می گردد در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه، طبق شرایط خصوصی مندرج در بیمه نامه به استفاده کننده پرداخت نماید.

  ذخیره ریاضی: مبلغي است كه هر ساله پس از كسر هزينه ها از از حق بيمه دريافتي باقي مي ماند و با ذخيره رياضي بيمه نامه در پايان سال قبل جمع شده و هر ساله سودي با نرخ سود فنی علي الحساب به آن اضافه مي شود.

  بازخرید : عبارت است از انصراف بیمه گذار از ادامه بیمه نامه قبل از  پايان مدت بيمه نامه .

  ارزش بازخرید : عبارت است از حداقل۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه نامه .

  تعلیق: وضعيتی از بیمه نامه است  که در آن وضعیت بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بیمه ای ندارد.

  سال بیمه ای : برابر با یکسال تمام شمسی است كه  از تاریخ شروع اعتبار  بیمه نامه در سال اول آغاز و هر ساله به همان ترتيب  تا پايان اعتبار بيمه نامه ادامه خواهد يافت .

  فرم پیشنهاد : مجموعه ای از سوالات و پرسشهایی است که بیمه گذار و بیمه شده آنرا تکمیل و بیمه گر بر اساس آن نسبت به ارزیابی خطر و در صورت قبول آن نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام می نماید.

  نرخ سود فنی علي الحساب : نرخ سود سالیانه تعيين شده ای است  كه بر اساس آيين نامه هاي مصوب شوراي عالي بيمه در ذخیره بیمه نامه اعمال مي گردد و در جداول پیوست بیمه‌نامه نیز درج گردیده است.

  مشارکت در منافع : عبارت است از  مشاركت بيمه گذار در  حداقل 85 درصد منافع احتمالي حاصل از معاملات بيمه اي ذخیره هاي رياضي بيمه هاي زندگي. 


   

  اظهارات کتبی بیمه گذار و بیمه شده در فرم پیشنهاد بیمه و پیوست‌های احتمالی آن، قوانین ومقررات بیمه، آئین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، گزارش پزشک معاینه کننده و تایید بیمه گر اساس صدور بیمه نامه می‌باشد. شرایط عمومی، شرایط خصوصی، شرایط پوششهای اضافی، جدول ارزش بازخرید بیمه نامه جزءلاینفک بیمه‌نامه بوده و مورد توافق بيمه گر و بيمه گذار می باشد.

  قوانین درافت وام بیمه عمر

   

  تعهدات مندرج در بیمه نامه و همچنین آثار مترتب بر آن از تاریخ شروع بیمه نامه منوط به اينكه حق بيمه مقرر پرداخت شده باشد، معتبر خواهد بود.

   

  قوانین بیمه مرکزی

   

  بیمه گذار و بیمه شده موظفند کلیه سوالات مندرج در فرم پیشنهاد را در کمال حسن نیت پاسخ داده و کلیه اطلاعات مربوطه را در اختیار بیمه گر قرار دهند. هر گاه سوابق جسمی و روحی بیمه شده با معاینه پزشکی تشخیص داده نشود و پزشک به ناچار به اظهارات بیمه شده اکتفانموده باشد و سپس معلوم گردد اظهارات بیمه شده یا بیمه گذار به طور عمد یا سهو مطابق با حقیقت نبوده یا از ابراز مطالب موثر خودداری کرده اند، بیمه گر حق و اختیار دارد حسب مورد به یکی از طرق زیر عمل نماید:چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به میزانی باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از آن اطلاع داشت همچنان اقدام به صدور بیمه نامه می نمود:در صورتی که بیمه گر قبل از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد، می تواند بیمه نامه را فسخ یا با دریافت حق بیمه اضافی آن را ادامه دهد. در صورت فسخ بیمه نامه، ارزش بازخریدی بیمه نامه  به بیمه گذار مسترد می گردد.چنانچه بیمه گر بعد از وقوع خطر به اظهارات خلاف واقع بیمه گذار یا بیمه شده پی ببرد،در این صورت تعهدات او به نسبت حق بیمه دریافتی بابت پوشش های بیمه ای به حق بیمه واقعی آنها کاهش می یابد.چنانچه اهمیت موضوع کشف شده به درجه ای باشد که اگر بیمه گر در موقع عقد بیمه از آن اطلاع داشت اقدام به صدور بیمه نامه نمی نمود، بیمه نامه باطل و حق بیمه مربوط به پوشش های بیمه ای و هزینه ها قابل برگشت نمی باشد.

   

  قانون بازخریدی

   

  هرگونه تغییر در شرایط  بیمه نامه به موجب برگهای الحاقیه ای خواهد بود که به تقاضای بیمه گذار و پس از موافقت  بیمه گر ، صادر می شود و این برگهای  الحاقی جزء لاینفك بیمه نامه است . تبصره : بيمه گر با رعایت ضوابط و مقررات مي تواند درموارد خاص مطابق با شرايط عمومي و خصوصي بيمه نامه بدون تقاضای بیمه گذار نسبت به صدور الحاقيه اقدام نمايد.چنانچه مفاد و مطالب مندرج در بیمه نامه و الحاقی با شرایط مورد توافق تطبیق نکند بیمه گذار می تواند ظرف بیست روز از تاریخ صدور بیمه نامه و برگهای الحاقی ، تقاضای تصحیح آن را بنماید . پس از سپری شدن این مدت مندرجات اسناد مزبور مورد تصدیق و قبول بیمه گذار تلقی خواهد شد .

   

  شرایط بیمه عمر

   

  عبارت است از حداقل۹۰ درصد ذخيره رياضي بيمه نامه. بیمه گر موظف است جدول ارزش بازخرید را به بیمه نامه صادره ضمیمه و تحویل بیمه گذار نماید.

   

  درباره بیمه عمر مان بیمه ایران

   

  نحوه پرداخت حق بیمه: حق بيمه بصورت يكجا و يا ساليانه و يا تركيبي از آن دونوع قابل پرداخت است . در صورت انتخاب حق بيمه ساليانه و موافقت بيمه گر ، حق بيمه مذكور قابل تقسيط نيز مي باشد كه هزينه آن در محاسبات ذخیره ریاضی لحاظ خواهد شد.  تاخير در پرداخت حق بیمه: در صورت تاخيردر پرداخت اقساط حق بیمه توسط بیمه گذار در سررسيدهاي مقرر، حق بیمه خطر فوت و هزينه هاي مرتبط  از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه (با احتساب وام های دریافتی) تامین می شود  پوشش  خطر فوت بیمه نامه تا آخرین روز تکافوی حق بیمه ، از محل ذخیره ریاضی بیمه نامه معتبر خواهد بود و پس از آن بیمه نامه معلق می گردد. تبصره: در صورت تعلیق بیمه نامه، بیمه گذار می تواند با پرداخت حق بیمه مقرر در مهلت 60 روزه، اقدام به برقراری مجدد بیمه نامه از ساعت 24 روز پرداخت حق بیمه را نماید. برقراری مجدد بیمه نامه پس از سپری شدن مهلت مذکور، صرفا با موافقت بیمه گر امکان پذیر می باشد. بدیهی است در زمان تعلیق، بیمه گر هیچ گونه تعهدی نسبت به پوشش های بیمه ای نخواهد داشت.

   

  شرایط دریافت وام بیمه عمر

   

   

  تعهدات بیمه گر در صورت حیات بیمه شده : در پایان مدت بیمه نامه، ذخیره ریاضی تشکیل شده به استفاده کننده بیمه نامه پرداخت خواهد شد. تعهدات بیمه گر در صورت فوت بیمه شده : عبارت است از پرداخت سرمایه فوت سال فوت  به علاوه ذخیره ریاضی تشکیل شده پس از کسر هر گونه بدهی قبلی از محل بیمه نامه که به استفاده کننده پرداخت خواهد شد.

  شرایط دریافت مستمری بازنشستگی بیمه عمر مان

   

  دریافت وام : بیمه گذار می تواند پس از حداقل دو سال پرداخت حق بیمه، حداکثر تا میزان 90% ارزش بازخرید بیمه نامه درخواست وام نماید و بیمه گر متعهد به پرداخت آن می باشد.

  تبصره 1 : در زمان سررسيد بيمه‌نامه يا بازخريد آن يا برداشت  از ذخیره ، چنانچه وام تسویه نشده باشد مانده وام دريافتي، كارمزدهاي متعلق به آن و جرائم احتمالی از تعهدات بيمه‌گر كسر مي‌گردد.

  تبصره  2: نحوه بازپرداخت وام با توافق بین بیمه گر و بیمه گذارتعیین می گردد.

  تبصره 3 : در صورتيكه استفاده کننده (گان) در بيمه‌نامه‌هاي زندگي بستانكار بيمه‌گذار باشد و اين مطلب در بيمه‌نامه و يا ظهر آن تصريح شده باشد حق بازخريد بيمه‌نامه و همچنين دريافت وام از محل ذخيره رياضي موكول به موافقت كتبي بستانكار است.

  تبصره 4 : نرخ کارمزد وام بر اساس آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه اعمال خواهد شد.

  برداشت از اندوخته : در طول مدت بیمه، بيمه‌گذار مي‌تواند در صورت تشكيل ذخیره رياضي، درخواست بازخريد كل يا درصدي از بيمه‌نامه خود را نمايد و موسسه بيمه مكلف است ارزش بازخريد بيمه‌نامه را با رعايت شرايط بيمه‌نامه صادره، پرداخت نمايد.

  سود مشارکت در منافع : بیمه گرمکلف است بيمه‌گذار را در سود مازاد بر سود اعمال شده در محاسبات ذخیره ریاضی طبق مفاد آیین نامه بیمه های زندگی سهيم نمايد.

   

  شرایط بازخریدی بیمه عمر

   

  موارد زیر مشمول بیمه نمی باشد و در صورت تحقق خطر فوت ، بیمه گر تعهدی نسبت به پرداخت سرمایه فوت بيمه نامه ندارد و بر حسب مورد صرفا ارزش بازخريدي بيمه نامه به استفاده كننده(گان) واجد شرايط پرداخت خواهد شد 

  خودكشي : در صورتی که بيمه‌شده در طول دو سال اول از تاریخ شروع قرارداد بیمه و یا از تاریخ برقراری مجدد بیمه نامه خودكشي نمايد، صرفا ارزش بازخریدی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت می گردد.

  مرگ بيمه‌شده بوسيله بیمه گذار: در صورتي‌كه بیمه گذار تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورد، صرفا ارزش بازخريدي ریاضی بیمه نامه به استفاده کننده(گان) پرداخت خواهد شد.

  مرگ بيمه‌شده بوسيله استفاده‌كننده(گان) : در صورتي‌كه استفاده کننده تعمدا به طور مستقیم یا غیر مستقیم موجبات مرگ بیمه شده را فراهم آورند،  استفاده كننده  مذكور از مزاياي بيمه نامه محروم و سهم ساير استفاده كننده(گان) پرداخت خواهد شد.

  مسافرت غيرعادي : خطرات ناشي از پرواز هوايي  بجز مواردي که بيمه‌شده بعنوان يک مسافر عادي با خريد بليط اقدام به پرواز در خطوط هوايي تجاري مجاز نموده و نام وي به عنوان مسافر عادي، در ليست مسافران ثبت شده باشد تحت پوشش نخواهد بود.

  فعاليتهاي خطرناک : چنانچه فوت بیمه‌شده ناشی از هدایت یا سرنشینی وسایل نقلیه(هوایی، زمینی، ریلی و دریایی) در مسابقات، پروازهای اکتشافی، هر نوع تمرین و آموزش غواصی، پرواز هوایی، پرش با چتر نجات (سقوط آزاد)، هدایت کایت و یا سایر وسایل پرواز بدون موتور باشد، فقط ارزش بازخريدي بیمه نامه  به استفاده کننده پرداخت خواهد شد مگر اینکه با توافق طرفین و پرداخت حق بیمه اضافی، موارد مذکور تحت پوشش قرار گرفته باشد.

  اعمال خلاف قانون : چنانچه بيمه‌شده در اثر فعاليتهاي مجرمانه ، اعم از مباشرت، مشارکت یا معاونت در آن فوت کند، بیمه‌گر هيچ گونه تعهدي براي پرداخت سرمايه فوت نخواهد داشت.

  جنگ : در صورتيكه بيمه شده در نتيجه عمليات تعرضي و تدافعي و يا هر نوع حادثه ديگري كه جنبه نظامي در مقابل نيروي مهاجم داشته باشد فوت نمايد، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي تا روز حادثه را پرداخت خواهد كرد.

  تبصره : عمليات پليسي از هر قبیل در حکم عمليات نظامي محسوب نمی گردد.

  اعزام به عمليات جنگي: چنانچه بيمه‌شده به عنوان نظامی یا در تشکیلات نظامی تحت هر عنوان به عمليات جنگي اعزام شود، بیمه نامه ‌از تاريخ اعزام بیمه شده به حالت تعليق در خواهد آمد حتی اگر بیمه گر در اثر عدم اطلاع از وضع بیمه شده به دریافت حق بیمه ادامه داده باشد. در این صورت، چنانچه به هر علتی خطری اتفاق بیفتد بیمه گر صرفا ارزش بازخريدي بیمه نامه را تا روز تعلیق پرداخت و حق بیمه های اضافه دریافتی احتمالی از تاریخ تعلیق مسترد خواهد شد.بیمه‌نامه معلق، سه ماه پس از خاتمه عمليات جنگي و بازگشت بيمه‌شده به وضعیت قبلی، بر اساس درخواست بیمه گذار و موافقت بیمه گر به وضعيت عادي تبدیل مي‌گردد.

  تبصره : چنانچه بیمه‌شده در محلی فوت کند که رسماً شرايط جنگ اعلام شده است، پرداخت سرمايه فوت منوط به ارايه دلايل کافي از سوی بیمه گذار یا استفاده کننده مبني بر عدم تاثير مستقيم جنگ بر فوت بيمه‌شده می باشد. در صورت عدم ارائه شواهد کافي، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.

  تشعشعات هسته‌اي : چنانچه بيمه‌شده در اثر انفجار يا تشعشعات هسته‌اي و يا آلودگيهاي شيميايي و بيولوژيکي ناشي از آن فوت کند، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.چنانچه بیمه شده در اثر صرف داروهای محرک بدون تجویز پزشک، مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان فوت نماید، بیمه‌گر فقط ارزش بازخريدي را پرداخت خواهد نمود.

  مدارک دریافت وام بیمه عمر

   

  انتقال: عبارت است از واگذاری حق استفاده از بیمه نامه از سوی بیمه گذار به دیگری.بیمه گذار می تواند پس از اخذ موافقت کتبی بیمه شده و همچنین بیمه گر، بیمه نامه را  با شرايطي كه بيمه گر تعيين مي كند به شخص دیگری منتقل نماید.در صورت انتقال بيمه نامه به شخص ديگر،‌ انتقال دهنده مسئول پرداخت كليه دیون تا تاريخ انتقال در مقابل بيمه گر خواهد بود. در صورت انتقال بیمه نامه، بیمه شده قابل تغییر نمی باشد.اگر بیمه گذار و بیمه شده دو نفر باشند، در صورت فوت بيمه گذار يا انتقال قرارداد بيمه به ديگري،‌چنانچه ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه به موجب قرارداد بيمه به عهده بيمه گذار بوده است،‌در مقابل بيمه گر اجرا نمايند قرارداد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه  به اعتبار خود باقي مي ماند. معهذا ورثه و يا منتقل اليه حق فسخ قرارداد را طبق شرايط عمومي اين بيمه نامه خواهند داشت. تبصره : اگر انتقال گیرندگان متعدد باشند هر يك از آنها نسبت به تمام حق بيمه در مقابل بيمه گر مسئوليت تضامني خواهند داشت به نحوي كه هر گاه يكي از آنها حق بيمه سهم خود را نپردازد ،‌ هيچ یک از انتقال گیرندگان حق استفاده از مزاياي قرارداد بيمه را نخواهند داشت.

   

  مدارک مورد نیاز بیمه عمر

   

  در صورتیکه که استفاده کننده کلیه مدارک مورد نیاز را به بیمه گر ارائه دهد، بیمه گر موظف است سرمایه بیمه نامه را حسب مورد حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تکمیل مدارک و  اطمينان از صحت آنها و در قبال رسيد  به استفاده کننده (گان)پرداخت نماید.  مدارک لازم عبارتند از:

   

  – بیمه نامه و اوراق الحاقي ضميمه آن

  علاوه بر مداک فوق؛

  الف) در صورت فوت بیمه شده در مدت اعتبار بیمه نامه :

  1) اعلام کتبی فوت بیمه شده : در صورت فوت بيمه شده , مراتب بايد با ذكر علت در اسرع وقت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ فوت كتبا“ از طرف استفاده كننده يا بيمه گذار به اطلاع بيمه گر برسد . مگر اينكه ثابت نمايند به علت خارج از اراده خود قادر به اعلام نبوده اند .

  2) گواهی فوت صادره از سوی سازمان ثبت احوال

  3) تصویر برابر اصل کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی باطل شده بیمه شد

  4) گواهی آخرین پزشک معالج یا پزشکی قانونی مبنی بر علت فوت كه در آن علت بيماري شرح و سير آن ذكر شده باشد . در صورتيكه معالجه به عمل نيامده باشد مدارك مثبته حاكي از بيماري و علل فوت و اوضاع و احوالي كه در آن فوت اتفاق افتاده بايد به هزينه استفاده كننده تهيه و ارائه گردد .

  5) در صورتی که فوت ناشی از حادثه باشد، گزارش مشروح حادثه که توسط مراجع قانوتی ذیصلاح تهیه شده باشد.

  6) گواهی انحصار وراثت در صورتی که استفاده کننده در بيمه نامه و اوراق الحاقي مشخص نشده باشد.

  تبصره 1:  بيمه گر حق دارد با هزينه استفاده كننده هرگونه اطلاعات و مدارك تكميلي در اين زمينه مطالبه و يا خود تهيه نمايد .

  تبصره2 : در صورتي كه بيمه گذار يا استفاده کننده تكاليف مقرر در اين ماده را انجام ندهند , بيمه گر مي تواند ضرر و زيان وارده به لحاظ عدم اجراي تكاليف مزبور را از تعهدات قابل پرداخت خود كسر نمايد .

  ب)در صورت حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه :

  -اصل شناسنامه و کارت ملی استفاده کننده(گان)

  تبصره : در صورتيكه اشتباهي درثبت تاريخ تولد بيمه شده در موقع انعقاد قرارداد رخ داده باشدو اين اشتباه حق بيمه پوشش هاي بيمه اي و هزينه هاي مترتب به آن را تغيير دهد، جدول ارزش بازخرید پیوست بیمه نامه تعدیل می گردد.

  گم شدن بیمه نامه ی عمر

   

  خسارت مربوط به کارکنان و کارگران با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت خواهد بود که دارای مجوز اقامت با حق کار مشخص  و پروانه کار معتبر باشند

  شرایط مفقودی و گم شدن بیمه نامه

   

  در صورت مفقود شدن بیمه نامه بیمه گذار موظف است بلافاصله مراتب را به صورت کتبی به اطلاع بیمه گر برساند و بيمه گر پس از حصول اطمینان از فقدان آن المثنی بیمه نامه را صادر و در اختيار بيمه گذار قرار خواهد داد.

   

  اقامتگاه بیمه گذار یا نماینده او در ایران برای بیمه گر نشانی قانونی و رسمی است.بیمه گذار موظف است تغییر محل اقامت و آخرین نشانی کامل خود را کتبا به بیمه گر اطلاع دهد.هر گاه بیمه گذار خارج از ایران اقامت نماید باید یک نفر مقیم ایران را به بیمه گر معرفی کند که در کارهای مربوط به بیمه زندگی نماینده وي باشد و بیمه گر نامه های مربوط را به عنوان و نشانی نامبرده ارسال نماید. در صورت عدم رعایت مقررات فوق، مکاتبات بیمه گر به آخرین نشانی اعلام شده از سوی بیمه گذار در ایران معتبر خواهد بود.کلیه مکاتبات بیمه گذار و نماینده او در رابطه با این قرارداد با ذکر شماره بیمه نامه باید به آدرس واحد صادر کننده بیمه نامه فرستاده شود.

  شرایط پس گرفتن حق بیمه

   

  طرفين قرارداد بايد اختلاف خود را تا حد امكان از طريق مذاكره حل و فصل نمايند. اگر اختلاف از طريق مذاكره حل و فصل نشد مي‌توانند از طريق داوري يا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. روش داوری : در صورت انتخاب روش داوري، طرفين قرارداد مي‌توانند يك نفر داور مرضي‌الطرفين را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق براي انتخاب داور مرضي‌الطرفين، هر يك از طرفين بايد داور انتخابي خود را به صورت كتبي به طرف ديگر معرفي ‌كند. داوران منتخب، داور سومي را به عنوان سرداور انتخاب و پس از رسيدگي به موضوع اختلاف، با اكثريت آرا اقدام به صدور رأي مي‌كنند. در صورتي كه هريك از طرفين تا ۳۰ روز بعد از معرفي داور طرف مقابل، داور منتخب خود را معرفي نكند و يا داوران منتخب، براي انتخاب سرداور به توافق نرسند هر يك از طرفين مي‌تواند حسب مورد تعيين داور يا سرداور را از دادگاه صالح خواستار شود. هر يك از طرفين در شروع رسيدگي، حق‌الزحمه داور انتخابي خود و نصف حق‌الزحمه سرداور را مي‌پردازد و در خاتمه، همه هزينه‌هاي داوري بر عهده طرفي خواهد بود كه رأي عليه او صادر مي‌شود. دعاوی حقوقی: دعاوی حقوقی راجع به این بیمه نامه یا راجع به اجرای آن طبق مقررات به دادگاههای صالحه ایران (دادگاه صلاحیت دار محل اقامت مدعی علیه ) ارجاع خواهد شد.مدت مرور زمان کلیه دعاوی حقوقی ناشی از این قرارداد بیمه به مدت دو سال از تاریخ وقوع خطر مورد بیمه می باشد.در مواردی که در این شرایط عمومی نسبت به آن ذکری به میان نیامده است طبق آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، قانون بیمه وسایر قوانین و مقررات جاری کشور عمل خواهد شد.

   

 • مشاوره و پرسش و پاسخ بیمه عمر با بیمه ایران

   

   سوالات متداول بیمه عمر

  - سوالات شما : چه کسانی بعد از ثبت نام بیمه عمر ، از سوی شرکت رد می شوند و قابل بیمه شدن نیستند ؟
  در کل شرکت بیمه افراد را به سه دسته تقسیم میکند :
  ۱. افرادی که سلامت می باشند و هیچگونه مانعی برای بیمه شدن ندارد.
  ۲. افرادی که یک بیماری خفیف و غیر خطرناک دارند ،که با اضافه نرخ و یا محدودیت در پوشش ها ، قابل بیمه شدن هستند. ممکن است در بعضی موارد از سوی شرکت به دسته ای از این افراد مهلتی داده شود ، که سطح سلامتی خود را افزایش دهند ، تا شرکت بتواند آنها را بیمه کند.
  ۳. افرادی که در گذشته و یا در حال حاضر دچار بیماری خطرناک هستند ، که این افراد از سوی شرکت رد می شوند.
  - تصمیم گیری برای تمامی افراد منوط به تایید پزشک معتمد شرکت و همچنین مسئولان شرکت می باشد.
  - در بعضی موارد ، پزشک شرکت تشخیص میدهد که فرد نیاز به چکاپ پزشکی دارد. (در پست های بعد به شرایط و هزینه های چکاپ پزشکی می پردازیم)


  -سوالات شما : چرا نرخ ارزش بازخریدی بعضی بیمه ها تفاوت زیادی با یکدیگر دارند؟
  - ابتدا باید توضیح کوتاهی بدهم و بعد به دلیل این اختلاف می پردازیم:
  تمامی بیمه عمر های شرکت های بیمه دو نوع سود به بیمه گزاران خود می پردازند :
  ۱- سود روزشمار تضمینی
  ۲- سود مشارکت در منافع ( سود پیش بینی )
  سود روزشمار که درصد آن توسط بیمه مرکزی مشخص میشود و پرداخت آن الزامی است. به عنوان مثال در حال حاضر سود روزشمار برای تمامی بیمه ها به شرح زیر است :
  - دو سال اول ۱۶٪
  -دو سال دوم ۱۳٪
  -باقی سالها ۱۰٪
  سود دوم یعنی سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری های شرکت بیمه است که هر ساله در انتهای سال محاسبه و اعلام می شود.
  در ابتدای سال ۱۳۹۵ طی بخش نامه ای از سوی بیمه مرکزی تمامی شرکت های بیمه موظف شدند که ستون سود پیش بینی را از جداول خود حذف کنند. چراکه با یک عدد پیش بینی و متغیر نمیتوان قرارداد بست. ولی این به این معنا نیست که پرداخت نمی شود، چراکه در صورت تحقق سود مشارکت ، شرکت بیمه موظف به پرداخت ۸۵٪ سود حاصل از سرمایه گذاری بین بیمه گزاران خود است. ولی نماینده فروش دیگر نمی تواند با این رقم بفروشد ، اما در بعضی موارد شاهد بعضی تخلفات غیراخلاقی بعضی نمایندگان هستیم.
  بنابراین رقم جدول های بیمه که در اختیاران مشتریان قرار میگیرد تنها سود روزشمار درج شده، که با توجه به توضیحات بالا حداکثر با اختلاف ۴-۵ میلیون ،باید در یک سطح باشند.
  پس هر وقت شاهد اختلاف زیادی بودید ،از نماینده بخواهید جدول از سیستم معتبر شرکت استعلام کرده و در اختیار شما قرار دهد.


  - سوالات شما : بیمه ایران با تشکر از وبسایت خوب و جامع شما. مادر بنده ۵۰ سال سن داره ، آیا ایشون میتوانند بیمه بشوند و از خدمات بازنشستگی بهره مند شوند ؟
  متشکرم از نظر لطف شما. بله ، بیمه مان از نوزاد تازه متولد شده تا فرد ۱۰۱ ساله رو می تواند بیمه کند. مادر شما می توانند بیمه شوند و حداقل از پنج سال بعد می توانند هر سالی که خواستند اعلام بازنشستگی کنند، و یا اگر نیاز به سرمایه یکجا دارند ، از سرمایه بیمه استفاده کنند.


  - سوالات شما : سود مشارکت بیمه ایران « بیمه مان » در سالهای گذشته چقدر بوده است ؟
  بیمه مان در سال ۹۳ - ۲۴.۹٪ ودر سال ۹۴ - ۲۴٪ سود مشارکت به حساب بیمه نامه ، بیمه گزاران خود پرداخت کرده است.


  - سوالات شما : دوست من دو سال پیش در بیمه مان ثبت نام کرد و من نیز تشویق به ثبت نام شدم ، اما الان که جدول استعلام شده رو میبینم ، متوجه شدم که با پرداختی های یکسان ،رقمی که قرار است بیمه در سالهای آینده به من پرداخت کند ، بسیار کمتر از رقمی است که در فرم ثبت نام دوستم هست. علت این تفاوت را توضیح دهید ؟
  جواب : بیمه عمر دو نوع سود به بیمه گزاران خود پرداخت می کند ، که عبارت است از :
  ۱-سود روزشمار تضمینی
  2- سود مشارکت در منافع
  سود اولی که شرکت بیمه تضمین میکند آن را به شما پرداخت کند و در تمام طول مدت بیمه نامه در صورتیکه سودها تغییر کند ، درصد آن کم نخواهد شد.
  سود دومی حاصل از سرمایه گذاری های شرکت بیمه است و هر ساله ، در پایان سال محاسبه شده و 85% سود شرکت ، بین بیمه گزاران تقسیم خواهد شد.
  در سالهای گذشته در جدول های استعلام شده شرکت های بیمه چندین ستون بر مبنای سود روزشمار و سودهای پیش بینی مشارکت در منافع بود . به عنوان مثال رقم بازخریدی با سود 18% ، با سود 25% و غیره... اما بنا بر دستور بیمه مرکزی در ابتدای سال 1395 این ستون ها از جداول حذف شدند ، بدلیل اینکه این سود رقمی متغییر است و هر ساله ممکن است تغییر کند. پس با یک رقم پیش بینی نمیتوان بیمه فروخت.
  در حال حاضر تنها یک ستون در جداول بیمه عمر ملاحظه می کنید که تنها شامل ستود ارزش بازخریدی است که با سود روزشمار تضمینی محاسبه شده. اما در بیمه نامه ای که برای شما صادر می شود ، رقم دقیق سود روزشمار در خواهد شد و در ادامه ذکر می شود که سود مشارکت در منافع بعلاوه این مقدار خواهد شد و در صورت تحقق ، پرداخت آن از سوی شرکت بیمه الزامی است.
  بنابراین اگر تفاوتی میبینید به دلیل حذف ستون سود پیش بینی از جداول است. لازم به ذکر است که بیمه ایران در سالهای گذشته ،24.9% و 24% پرداخت شده است.


  - سوالات شما : بیمه عمر و پس انداز مناسب چه کسانی است ؟ آیا من که وضعیت مالی خوبی ندارم هم می توانم این بیمه را بخرم ؟
  سوال بسیار خوبی مطرح کردید . در واقع این بیمه طوری طراحی شده که مناسب هم سن و هر قشری از جامعه است .
  برای کودکان به منظور پس اندازی منظم و با مزایا و سوددهی قابل توجه به منظور تامین آینده.
  برای بانوان جهت تامین آینده ای مستقل از خانواده و داشتن مزایای بیمه ای و...
  برای پدران و سرپرست خانواده جهت حمایت از خانواده در مواقع بحران و طوفان های زندگی و بازنشستگی مناسب.
  برای قشر مرفه به منظور یک سرمایه گذاری امن و بدون ریسک با مزایای بیمه ای و معاف از مالیات .
  برای قشر ضعیف از نظر مالی به منظور اجبار برای یک پس انداز منظم و برنامه ریزی شده برای تامین آینده و همچنین مزایا و پوششهای بیمه ای بسیار خوب جهت حمایت از فرد و خانواده در حوادث و بیماری هایی که ممکن است برای این قشر از جامعه بسیار سنگین و پرهزینه باشد.
  در این بیمه نامه هر کس با توجه به وضعیت مالی خود میتواند مقدار اقساط خود را مشخص کند که این نشان دهنده انعطاف بسیار بالای بیمه نامه برای تمامی افراد و اقشار جامعه است.


  - سوالات شما : من بیمه مان ثبت نام کرده ام و چند ماه است که اقساط خود را به موقع پرداخت می کنم . آیا راهی هست که متوجه شوم ، چند قسط پرداخت کرده ام و پرداخت های من به درستی به حساب نشسته است؟
  بهترین راه این است که شما با نماینده خود تماس گرفته و از وی بخواهید تاییدیه تمامی پرداخت های شما را بفرستد. این تاییدیه که در سیستم نماینده قابل مشاهده است ، در قالب فایل پی دی اف می تواند در اختیار شما قرار بگیرد ، تا از صحت پرداخت های خود اطمینان حاصل بفرمایید.


  -سوالات شما : بیمه ایران من 40 سال دارم . بعد از 10 سال با مبلغ 50 هزار تومان چه میزان حقوق می توانم دریافت کنم؟
  -حداقل پرداختی بیمه عمر ، ماهی 50 هزار تومان است . اما سرمایه و یا حقوق این بیمه نامه به چند عامل بستگی دارد :
  1- سن فرد
  2- مدت بیمه
  3- پرداختی فرد

  در واقع مبلغ 50 هزار تومان و 100 هزار تومان که جز حداقل های پرداختی هست ، برای سنین کودک ، نوجوان و جوان مناسب است که هم سن کمتری دارند و هم مدت بیمه شان طولانی تر است. اما برا فردی که (از نظر بیمه) سن بالایی دارد و درخواست بیمه بازنشستگی هم دارد این مبالغ کم هست. بدلیل اینکه فرد سن بالایی دارد و بالطبع مدت بیمه نامه کوتاه تری انتخاب میکند ، بنابراین با سومین مورد ، یعنی پرداخت پول بیشتر باید اثر مورد اول و دوم را از بین ببرد. بنابراین اگر در کنار پوشش های بیمه ای ، مبلغ حقوق مستمری یا سرمایه انتهایی نیز برایتان مهم است ، برای سنین بالاتر از 35-40 باید مبلغ بیشتری پرداخت شود . در این بیمه نامه فرد هر چه پول بیشتری بپردازد ، به جز پوشش های بیمه ای بیشتر ، حقوق و یا سرمایه هنگفت تری از بیمه دریافت خواهد کرد.
  از دوران جوانی به فکر آینده و بازنشستگی خود باشید تا مجبور نشوید مبلغ بیشتری پرداخت کنید !


  - سوالات شما : بنده پدر خانواده و دارای ۴۰ سال سن هستم و فرزندی ۴ ساله دارم ، بنظر شما بهتر است به چه نحوی ثبت نام کنیم که برایمان بهتر باشد ؟
  -پدر خانواده ضرورتا باید به فکر پوشش های بیمه ای باشد ، چراکه در صورت رخداد هر اتفاق غیر قابل پیش بینی ، میزان پوشش های بیمه ایست که معنا پیدا میکند ، تا همسر و فرزندان برای ادامه زندگی ، دچار بحران مالی نشوند. اما برای کودکان و نوجوانان ، اهمیت پوشش های بیمه ای کمتر و میزان اندوخته و سرمایه مهم تر است.
  پس پدران عزیز ، برای ثبت نام ، پوشش های بیمه ای خود را حداکثر انتخاب کنید.

   

  - بنده 31 سال سن دارم و مشتاق هستم به جای بیمه تامین اجتماعی ، بیمه عمر بیمه ایران تهیه کنم . چون توی سایت شما مقایسه بیمه عمر و بیمه تامین اجتماعی رو مطالعه کردم و دیدم مزایای بیمه عمر بهتر است. لطفا راهنمایی کنید با این شرایط ، بنده چه میزان پول پرداخت کنم تا بازنشستگی من بهتر شود.
  -پاسخ : بله دقیقا درست میفرمایید چراکه گذشته از ویژگی سابقه کار ، بیمه عمر از هر نظر بهتر است و تصمیم شما بسیار تصمیم درستی است. برای مبلغ ، خدمتتون عرض کنم که این بیمه نامه از هر لحاظ قابل انعطاف با توجه به شرایط شماست. بعنوان مثال برای انتخاب میزان اقساط ، ضریب های تعدیل ، میزان پوشش های بیمه ای و مدت بیمه نامه ، دست شما باز هست. به این دلیل که هر کس با توجه به شرایط اقتصادی و زندگی خود این بیمه نامه را تغییر دهد و البته لازمه ی تعیین همه ی اینها یک مشاور بیمه دلسوز و حرفه ای است که به شما کمک کند تا بهترین حالت رو انتخاب کنید. شرکت بیمه ایران برای تعیین میزان حق بیمه ( اقساط ) یک حداقلی در نظر گرفته است ، یعنی حداقل ماهی 50 هزار تومان . اما شما با توجه به وضعیت مالی و اقتصادی خود و همچنین توقعی که از آینده خود دارید ، میتوانید مبالغ بالاتر رو انتخاب کنید. برای اینکه من بتوانم شما را بیشتر راهنمایی کنم ، لازم است شما از شرایط و وضعیت اقتصادی خود برای من بگویید ، چراکه ممکن است مبلغ ماهی 50 هزار تومان برای فردی مناسب و برای فرد دیگری ماهی 1 میلیون تومان نیز کم باشد. طبیعتا هرچه پرداختی شما بیشتر باشد ، پس انداز و سوددهی بیمه و همچنین پوشش های بیمه نامه و سرمایه و بازنشستگی شما نیز بیشتر خواهد شد. اما این دلیل نمیشود که اگر شما در حال حاضر وضعیت مالی خوبی ندارید ، به امید اینکه روزی پولی دستتان بیاید ، این بیمه را خریداری نکنید. این امکان برای شما هست که برای سال اول از حداقل شروع کنید و در سالهای بعد پرداختیتان را افزایش دهید. پس همین امروز با هر مبلغی که برایتان معقول تر است ، این بیمه نامه ارزشمند را تهیه کنید


  -سوالات شما : بنده شاغل بخش دولتی هستم و در فیش حقوقی ام مبلغی تحت عنوان بیمه عمر دارد ، آیا این همان بیمه عمری است که شما عرضه میکنید؟
  -پاسخ : خیر ! بیمه عمر در واقع سه نوع است :
  1- در صورت حیات
  2- در صورت فوت
  3- مختلط ( هم حیات و هم فوت )
  بیمه عمر کارکنان دولت فقط به شرط فوت است. این بدین معناست که اگر فرد فوت کند مبلغ ناچیزی به خانواده فرد داده میشود و وقتی فرد در قید حیات است برای وی کاربردی ندارد.
  اما بیمه عمری که ما معرفی و عرضه میکنیم از نوع مختلط است. یعنی بخش اعظم مزایای این بیمه نامه برای وقتی است که فرد در قید حیات است و از مزایای آن بهره مند میشود و وقتی فرد فوت کرد ، مبلغی قابل توجه نیز به بازماندگان فرد داده میشود. بصورت تیتروار بیمه عمر شامل :
  --سوددهی ( سود روزشمار و سود مشارکت در منافع )
  --وام در طی مدت بیمه نامه
  -- برداشت سرمایه از بیمه نامه
  --امکان دریافت بازنشستگی مادام العمر
  و بیمه های آن شامل :
  -فوت طبیعی
  -فوت در اثر حادثه
  -نقص عضو
  -هزینه پزشکی ناشی از حادثه
  -سرطان ها
  - امراض خاص ( سکته قلبی ، سکته مغزی ، پیوند اعضا ، جراحی قلب باز )
  -از کارافتادگی ناشی از حادثه که شامل :
  الف) پرداخت غرامت
  ب) معاف از پرداخت باقی اقساط تا اخر قرارداد
  ج) پرداخت مستمری تا 10 سال به میزان 1 تا 3 برابر اخرین قسط پرداختی
  و...

   

   

   

استعلام و ثبت نام آنلاین محاسبات بیمه عمر

انواع بیمه نامه بیمه ایران

مطالب مهم بیمه عمر و زندگی

logo-samandehi

call us1

 

 

 بیمه عمر مان بیمه ایران

بیمه عمر ایران مرجع صدور بیمه آنلاین